KLAUZULA DLA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH 1,5 %PODATKU NA RZECZ CHORĄGWI […]

1. [Administrator danych]

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem wykorzystywanie tych danych, jest Związek Harcerstwa Polskiego […]z siedzibą ul. […](zwana dalej "Chorągwią").

2. [Inspektor Ochrony Danych]

Chorągiew dokłada starań, aby dane osobowe były wykorzystywane w sposób zapewniający zgodność z prawem i bezpieczeństwo. W tym celu Chorągiew powołała inspektora ochrony danych, z którym możesz kontaktować się bezpośrednio:

 • mailowo pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 601 889 788.

3. [Cele, podstawy prawne i okres przechowywania danych osobowych]

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podziękowania za wsparcie oraz przekazania informacji o celach na jakie przeznaczono wpłaty, a także w celu informacyjnym i statystycznym na temat osób przekazujących 1,5 % podatku na rzecz Administratora.Twoje dane przetwarzamy w powyższych celach, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będziemy przetwarzać przez 1 rok od momentu otrzymania ich od Urzędu Skarbowego.

4. [Ujawnianie danych osobowych]

Twoje dane osobowe pochodzą od stron trzecich – Urzędu Skarbowego, tylko w sytuacji, gdy składając deklarację podatkową wyraziłeś zgodę na przekazanie danych osobowych do Organizacji Pożytku Publicznego, którą wspierasz.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym z Chorągwią, w tym dostawcom usług teleinformatycznych na podstawie zawartych umów powierzenia, a także operatorom pocztowym.

5. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

W związku z wykorzystywaniem Twoich danych osobowych możesz w każdej chwiliwnieść sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu; na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując te dane osobowe. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je.

Ponadto możesz:

 • żądać dostępu do danych osobowych, uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii danych osobowych oraz uzyskania istotnych informacji związanych z wykorzystywaniem tych danych (na podstawie art. 15 RODO),
 • żądać sprostowania danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (na podstawie art. 16 RODO),
 • żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), jeżeli odpadł cel lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
 • żądać ograniczenia wykorzystywania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń.

Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

 

Jak przekazać 1,5% podatku dla świętokrzyskich harcerzy?

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1,5% podatku dochodowego.

Aby przekazać 1,5% podatku dla harcerzy ZHP Chorągwi Kieleckiej wystarczy na dokumencie PIT wpisać numer KRS 0000281349 oraz cel szczegółowy np:

 • Busko
 • Jędrzejów
 • Kielce-Miasto
 • Kielce-Południe
 • Kielce-Powiat
 • Końskie
 • Miechów
 • Opatów
 • Ostrowiec
 • Pińczów
 • Sandomierz
 • Starachowice
 • Staszów
 • Skarżysko
 • Szczekocińsko-Włoszczowski
 

Szczegółowy sposób wypełnienia zeznania rocznego PIT

Przekazanie przez podatników swojego 1,5% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, czyli KRS 0000281349.

https://kielecka.zhp.pl/wp-content/uploads/2019/01/pit_37-420x133.jpg 420w" alt="" width="720" height="228" class="wp-image-1872" loading="lazy" />
Przykładowy sposób wypełnienia PIT-37
(osoby składające inne PITy wypełniają
odpowiednie rubryki w taki sam sposób)

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1,5% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).